VORES POLITIK

Vores princip/valg program for perioden 2022-2025.

 

                      Velfærd, Tryghed og lige muligheder.

Socialdemokratiet i Sorø Kommune vil arbejde for, at vi uanset alder, køn, oprindelse samt fysisk og psykisk formåen har lige muligheder for at realisere drømme, udnytte egne evner og være aktive medborgere i et demokratisk samfund med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Gør hvad du kan – der hvor du er – med det du har, dét er socialdemokratisk DNA

Det er ubrugeligt og meningsløst i et lokalsamfund som vores at tænke i ”os og dem”.
Vi er og bliver hinandens forudsætninger og en virksomhed kan for eksempel ikke fungere uden kvalificerede medarbejdere ligesom arbejdere kan ikke tjene til livet uden en virksomhed.

For os som socialdemokrater er det helt naturligt, at alle kan og skal bidrage til vores fælles bedste.
Lige så naturligt er det at bede de bredeste skuldre om at bære de tungeste læs, når der skal prioriteres og valg skal tages.

I dette program kommer vi med en række bud på, hvordan vi fra et socialdemokratisk ståsted vil styrke og udvikle vores kommune.

Socialdemokratiet har enkle og klare mål, som vi skal kendes på:

Børn – investering i hele børneliv.

Børn er, udover at være fantastiske, vores samfunds største ressource.

Børn har brug for omsorg og børn har brug for voksne, der sikrer en tryg tilknytning og tætte relationer i deres opvækst. 
Socialdemokratiet i Sorø Kommune mener, at vi er forpligtet til at investere klogt og omsorgsfuldt i børns liv og udvikling.
Det gøres blandt andet ved:

·         Ikke ”kun” at arbejde på bedre normering, men også på flere faguddannede i daginstitutionerne.

·         Ledelse forankret i daginstitutionerne

·         At forenkle administration og dokumentationskrav, hvor det er muligt og holde fokus på kerneopgaven – børns trivsel og udvikling.

·         Fortsat at udvikle dagplejens styrker ved bla. efteruddannelse og supervision

·         At styrke brobygning mellem forældre, sundhedspleje, pædagoger, dagplejere og lærere

·         At satse på forebyggelse og tidlig indsats blandt andet ved at sætte fokus på sundhedsplejens muligheder i det samlede børneområde.

·         At iværksætte en analyse af antal sager og antals betydning i børnesagsbehandling og børnehandicapsager.

·         For unge, der op til deres 18. år har fået støtte i en eller anden form for foranstaltning, at iværksætte en analyse af eventuelt behov for efterværn, samt en benchmarking af Sorø Kommunes brug af efterværn.

Elever og uddannelse - folkeskolen

Vi har en særlig forpligtelse til- og ansvar for- at have fokus på dem, der bærer fremtiden, vores børn og unge.
De skal rustes bedst muligt.

Folkeskolen har et indbygget inkluderende fællesskab, som ud over faglige kundskaber skal sikre eleverne øvelse i den demokratiske samtale samt forståelse af og respekt for forskelligheder.
Folkeskolen danner og uddanner.

Derudover viser forskning entydigt at uddannelse som enkeltfaktor er den største buffer mod social og økonomisk marginalisering

Sidst men ikke mindst har det betydning for et menneskes selvværd, selvbestemmelse og økonomiske muligheder at være i arbejde, at bidrage i det omfang det er muligt.
Uddannelse er således forudsætningen for andet og mere end et godt arbejdsliv.

Vi vil styrke folkeskolen blandt andet ved:

·         Forbedrede fysiske rammer – først en totalrenovering af Holbergskolen

·         En fremtidig renovering af Stenlillehallen.

·         I samarbejde med skoleledere og skolebestyrelser at sætte fokus på, hvordan vi bedst understøtter og fortsat udvikler en stærk og kompetent ledelse.

·         Styrke uddannelsesvejledningen og overgangen fra folkeskolen til ungdoms- og erhvervsuddannelser.

·         Ressourcer til efteruddannelse af lærere og pædagoger.

·         Udvikle, gen-tænke og styrke skole-hjemsamarbejdet.

·         Insistere på fuld implementering af bevægelse i skoledagen.

·         Små-penge-stor-forskel-pulje: Mulighed for den enkelte skole/skoleleder at understøtte børn i socialt udfordrede vilkår med helt lavpraktiske tiltag så som tilskud til lommepenge til lejrskole, et par fodboldstøvler eller lign. via en lille pulje, som hver enkelt skole suverænt administrerer.

Ældre og Pleje

På ældre- og plejeområdet vil Socialdemokratiet arbejde for tryghed, livskvalitet og værdighed ved at prioritere følgende 4 parametre:

·         Mad.
At spise i fællesskab forebygger funktionstab og styrker både sociale og kognitive evner samtidig med, at det ofte øger appetitten.
Vi vil sætte fokus på madens betydning og iværksætte spisefællesskabs-projekter på vores plejecentre.


Hygiejne
Velvære og nærhed/fysisk kontakt hænger sammen med personlig hygiejne. Behovet for at føle sig ”pæn og ren” forsvinder ikke fordi du bliver gammel eller af anden grund er afhængig af hjælp til personlig pleje.
Derfor skal der blandt andet igen kunne vaskes tøj hos borgerne og på plejecentrene.
Derfor skal vi have fokus på ressourcer til f.eks. hjælp til bad og tøjvask. Hjælp til bad skal knyttes til behov.

·         Socialt samvær.
Forebygger funktionstab, mindsker ensomhed og øger livskvalitet. Vi vil arbejde på at styrke spisefællesskaber mellem ældre hjemmeboende eller ensomme borgere og frivillige spise-venner i hele kommunen.

·         Fysisk aktivitet/rehabilitering/sundhed.
Forebygger funktionstab og øger livskvaliteten.
Et eksempel her på er at sikre tilskud til varmtvandstræning som en del af vedligeholdende træning.

·         Tilknytte fast læger på plejecentrene.

Fast læger på plejecentrene skal sikre bedre medicinering, færre indlæggelser, hurtigere behandling og sidst men ikke mindst tryghed ved, at læge og borger kender hinanden.

Forebyggelse og Sundhed

Forebyggelse af sygdom og vedligeholdelse af kroppen er alt afgørende for en god trivsel og et for godt liv uanset alder.

Vedligeholdelse af kompetencer og hverdagshåndtering samt forebyggelse af sygdom er derfor vigtigt at prioritere.
Vi vil arbejde for forebyggelse af livstilssygdomme, som kan skyldes forkert kost, rygning, alkohol, ensomhed eller for lidt motion blandt andet ved at tilbyde:

·         Rygestopkurser

·         Råd og vejledning om kostomlægning

·         Mulighed for udarbejdelse af sundhedsprofil

·         Koordinering af samarbejder mellem borgere og frivillige, der kan motivere til aktiviteter af såvel fysisk som kulturel og/eller social art.

Når verden vælter på grund af senhjerneskader.
Når livet skal gentænkes, kroppens funktioner genoptrænes og kognitiv og emotionel styrke genvindes, er hurtig, effektiv og koordineret indsats nødvendig.


Derfor vil vi arbejde for en:

·         Hjerneskadekoordinator.

Vi ønsker at understøtte en bred vifte af kulturelle aktiviteter, motionsmuligheder, dagcentre og andre tilbud, så både yngre med plejebehov og ældre, der bor i eget hjem samt beboerne på plejecentrene kan leve et så selvstændigt, socialt og aktivt liv som muligt.

Rekruttering og fastholdelse af personale er et kapitel for sig selv.
Med længere levetid og dermed øget plejebehov og flere med demens imødeser vi et øget behov for fagligt udannet personale til pleje- og ældreområdet.
Der skal derfor fokus på:

·         Attraktive uddannelsestilbud herunder voksenelever.

·         Flere fuldtidsstillinger

·         Flere ansatte med særlig uddannelse i/viden om demens.

·         Seniorordninger

·         Ledelse

Handicap

Alle skal have lige muligheder for at leve et fuldt og værdigt liv. Har man et handicap kan man få brug for kompenserende støtte for at kunne udfolde livet i værdighed.

Handicapområdet omfatter børn, unge og voksne med fysiske, kognitive eller sensoriske funktionsnedsættelser.

Et handicap går ofte på tværs af offentlige sektorer, som socialforvaltningen, skoleforvaltningen, fritidsforvaltningen, arbejdsmarkedsforvaltningen m.v.

Uanset den centerdannelse, som Sorø Kommune er organiseret efter, skal man som handicappet mødes af tværfaglighed og helhedsorienteret samarbejde og sagsbehandling.
Socialdemokratiet vil arbejde for, at borgere med et handicap, som har brug for kompenserende støtte fra flere forvaltninger har/får:

·         En koordinerende sagsbehandler, som varetager og inddrages i alle afgørelser om kompenserende støtte til borgeren.

·         Eller hurtig kontakt til en hjerneskadekoordinator.

·         mulighed for på lige fod med andre borgere at benytte kollektiv trafik, offentlige bygninger og andre servicetilbud og kulturelle tilbud. Adgangen til naturen skal, hvor den kan, indrettes handicapvenligt.

·         En bolig, der er tidssvarende og tilpasset behov.

·         Den rette faglighed i tilbuddet om støtte

·         ”Sorø Ældrepleje” skal ændres til ” Sorø Hjemmepleje”.
Det kan virke som en ubetydelighed, men vi vil tydeliggøre at behov for hjælp ikke har noget med alder at gøre med derimod med en livssituation.


Arbejdsmarked og Erhverv

Gør din pligt og kræv din ret.
Det er mantraet i en dansk socialdemokratisk velfærdskontekst.
Kan man yde, yder man, har man brug for hjælp, får man hjælp.

Vi har i Sorø Kommune for mange unge, som det ikke lykkes for i arbejds- og særligt i uddannelsessammenhæng.


Derfor vil vi:

·         Styrke samarbejdet mellem Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Børne og Undervisningsudvalget.

·         Investere i og forbedre vejledningsindsatsen med udgangspunkt i de unges drømme og muligheder.

·         Styrke brobygningen mellem folkeskole, ungdomsuddannelser og arbejdsmarkeder / virksomheder.

·         Have sociale mentorer, der arbejder på tværs af arbejds- og privatlivet for unge med behov.

·         Iværksætte analyse af behov for efterværn til unge over 18, der indtil deres 18. år har haft en eller anden form for støtteforanstaltning.

·         Have en understøttende indsats for unge på erhvervsuddannelserne.

For de øvrige borgere skal tilbud om arbejdsmarkedsrelateret støtte tage udgangspunkt i lydhør og lyttende hjælp til selvhjælp. Lediges jobsøgning skal understøttes med reel kompetenceopbyggende indsatser og samarbejde med relevante parter eksempelvis A-kasserne.

Når Jobcentret og virksomheder lykkes med opgaverne – at hjælpe ledige i job eller uddannelse, så er det en gevinst for det store fællesskab og for den enkelte ledige. Det generer økonomi og ressourcer både til den ledige selv og til kommunen til andre kommunale opgaver.

·         Mulighederne for virksomhederne i forhold til voksenlærlinge, IGU, EGU og lign. skal ”highlightets”, formidles og understøttes af Jobcentret.

Arbejdsmarkedslovgivningen er kompleks og de krav og hastige ændringer, den præges af, stiller store krav til både medarbejderne på Jobcentret og til de ledige. Kommunikation er afgørende for et meningsfuldt og brugbart samarbejde.
Vi vil derfor:

·         Undersøge afbureaukratiseringsmuligheder og iværksætte alle de forenklinger, der er mulige.

·         Sætte fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation.

Arbejdsmarked og Erhverv indgår i en symbiose med kommunen.
Samarbejde og dialog med lokale virksomheder og kommunal service til virksomhederne er af afgørende betydning for Sorø Kommunes udvikling og velfærd og af afgørende betydning for virksomhedernes udvikling og vækst.
Socialdemokratiet vil altid arbejde for:

·         At sikre det gode samarbejdsklima og den gode dialog, der er imellem Sorø Kommune og det private erhvervsliv.

Trafik og trafiksikkerhed

Sorø by ligger i smørhullet på infrastrukturstrengen mellem hovedstaden og Odense. Der er kort afstand til store byer, og Sorø Kommune har derfor mange pendlere til og fra de større byer.

Stationen i Sorø / Frederiksberg har gode direkte togforbindelse øst / vest, og vi har lokalbanen – Tølløsebanen - i den nordlige del af kommunen, som sikrer forbindelsen mellem Ruds Vedby og Stenlille på strækningen mellem Tølløse og Slagelse.

Vi kæmper dog med at få en kollektiv trafik, der binder Sorø Kommune sammen på en brugbar og miljørigtig måde.
Socialdemokratiet vil styrke sammenhængskraften i vores kommune og foreslår:

·         At vi kikker til Slagelse Kommune og deres ”fri-bus” og undersøger, hvad en kommunal ”fri-bus” med drift mellem Sorø, Stenlille, Dianalund, Ruds Vedby, Munke Bjergby vil koste.

Pendlere og privatbilister tager i stigende grad miljø- og klimahensyn til sig og antallet af elbiler er stigende.


Socialdemokratiet vil:

·         På baggrund af en analyse tænke ind, hvor vi allerede nu kan reservere/planlægge områder til ladestandere og således sikre privates muligheder for at etablere el-ladestandere i fremtidens Sorø Kommune.

Socialdemokratiet vil fremme at flere cykler.
Det vil vi, fordi det er sundt, fordi det er godt for klimaet og fordi det særligt omkring vores skoler vil være fremmende for trafiksikkerheden/en sikker skolevej.
Derfor vil Socialdemokratiet arbejde på at:

·         Prioritere midler til cykelstier.

·         Fastholde fokus på og udvikling af en organisk cykelstiplan
Kultur og Fritid

Sorø Kommune er i høj grad defineret ved naturrigdommen og de mange ildsjæle, som befolker vores kommune.

Fra Tystrup- Bavelsesøerne, Sorø og Pedersborg Sø, søerne ved Bromme og Munke Bjergby, skovene og Åmosen er der rigelige udfoldelsesmuligheder for naturelskende folk. Her byder naturen på alt lige fra havørne ved Tystrup Sø til fede sandart i Tuel Sø.
Disse herligheder skal påskønnes og værnes.

Kulturtilbud som Kyndelmisse, Borgspillet i Ruds-Vedby, Sorø Internationale Musikfestival og andre musikevents vidner om en skaberkraft hos lokale ildsjæle.
Kommunen skal være en god og aktiv medspiller for sådanne ildsjæle, ligesom kommunen skal være aktiv og støttende i forhold til det lokale foreningsliv.

Sorøs kulturelle vugge, Hvideslægten – Absalon - Københavns grundlægger, Tersløsegård og Holberg, Klosterkirken og Akademiet har potentiale som både nationalt og internationalt kulturbrand.

Socialdemokratiet vil:

·         Styrke vores fælles viden og identitet ved at give alle børn og unge et kulturkørekort.

·         Understøtte initiativer, der fremmer vores fælles viden om den kommune, vi bor i eksempelvis a la ”historier om Sorø” (bog fra 2009) skrevet af to lokale Mandi Erlandsen og Ulla Grundtvig Brask

·         Styrke børn og unges adgang til de kulturelle og/eller museale institutioner i kommunen.

·         Systematisere ”brandingen” af Sorø Kommunes historiske, kulturelle og naturværdier i turisme øjemed.

·         Inddrage foreningslivet og invitere til udviklingssamarbejder på kultur- og fritidsområdet.

Fritid og foreningsarbejde er stærkt i Sorø Kommune.
I takt med at indbyggertallet vokser er det vigtigt at sikre, at der til stadighed er den kapacitet, der er nødvendig for, at faciliteterne er tilgængelige for alle.


Boligpolitik og Bosætning

Sorø er en bosætningskommune.

Socialdemokratiet ønsker, at vores boligpolitik afspejler dels, at alle skal have mulighed for en tryg base- et hjem, dels at vi vil diversitet og sammenhængskraft også i forholdet mellem mennesker.
Diversitet er her blot er et fint ord for, at vi mødes på tværs af aldre, køn, forudsætninger osv., der hvor vi bor. Diversitet sikrer kendskab til hinanden – og sammenhængskraft.

Socialdemokratiet i Sorø Kommune vil arbejde for:

·         Blandede boligformer - boligformer, der tilgodeser både højtlønnede og lavtlønnede borgere.
Der er for lange ventelister til billige lejeboliger som unge, enlige og lavtlønnede familier kan leje.
Vi vil fremme en varieret blanding af ejer, lejer, almene og andelsboliger, ligesom bofælleskabsformer for såvel ældre som yngre/børnefamilier er på den socialdemokratiske ønskeliste.

Sorø by er hovedbyen i Sorø Kommune.
Det er en gammel købstad og det er købstadens charme og arkitektoniske udtryk, der er vores alle sammens ”udsigt”, vores fælles byrum uanset hvor i kommunen, vi bor.

Socialdemokratiet vil:

·         Stille krav om kvalitetsarkitektur til iværksættere og bygherrer, som ønsker at opføre bygninger på pladser både i Sorø by og i vores øvrige byer.

·         Stille krav om at bæredygtighed tænkes ind allerede i byggemodning, i udbudsmateriale og slutteligt i byggeri.

·         Sikre at der ved køb og salg, er klare retningslinjer for hvornår renovering/byggeri skal være i gang.

·         Tænke trafikale forhold ind i bolig/bosætningspolitikken i forbindelse med byggemodning og salg af nye boligområder.

Bosætning og helhedsplaner går hånd i hånd. Der er udført helhedsplaner for Stenlille, Dianalund og Ruds Vedby gennem årene.

Tiden er kommet til en helhedsplan for Fjenneslev og Sorø Bymidte.

Socialdemokratiet vil understøtte udvikling i lokalområderne ved at:

·         Prioritere udvikling i Ruds-Vedby, Dianalund og Stenlille.
Hvis udvikling i disse byer bliver til afvikling, har det ydermere afsmittende konsekvens for de omkringliggende mindre landsbysamfund, som så virkelig er på den.

·         Understøtte landsbysamfundene ved i samarbejde med lokalråd og andre interessenter at ideudvikle, så der udvikles på netop de kendetegn og styrker som hvert enkelt område allerede har.
Hvad der giver mening i Bjernede er ikke nødvendigvis brugbart i Nyrup eller Niløse.

·         Fokusere på bæredygtige lokalplaner.

Klima, bæredygtighed og Miljø

Vi skal som kommune via planværktøjerne sikre og værne om vores bymiljøer og det åbne land.

Socialdemokratiet vil have:

·         Fortsat fokus på at nedbringe energiforbruget i den kommunale bygningsmasse.

·         En operationel klimaplan, hvor rettidig omhu i forhold til sekundære grundvandsmagasiner indgår.

·         Systematisering og kommunal implementering af ”Vild med vilje” i hele vores kommune.

·         Plan for klimaudfordring/kloakering i Sorø by.

·         At bæredygtighed er en forudsætning i lokalplaner, byggemodning, indkøb, udvikling af byområder som for eksempel Pilegårdstrekanten i Dianalund osv.

·         Tiltag til miljørigtige løsninger i den offentlige trafik.

·         Ressourcer til at følge op på og færdiggøre spildevandsplanen.

·         Genetablering af råstofudvindingsområder.
Vi ligger i et stort råstofudvindingsområde og selvom der er lovmæssige forpligtelser til reetablering af de udgravede områder, vil vi ikke blande os uden om, men aktivt arbejde på at påvirke reetableringen i retning af attraktive naturområder.

·         At Sorø Kommune fremmer klimavenlig transport ved at sikre bynære arealer til el-lade-standere til el-biler.

·         Cykelstier mellem hovedbyerne i kommunen sikrer den mest klimavenlige transport på tværs af kommunen. Et system af cykelstier, der binder kommunen sammen skal planlægges og faciliteres.

Kommunen som beslutningstager og arbejdsgiver

Et styrket lokaldemokrati.
Gennemsigtighed, tilgængelighed og mulighed for at følge med i hvad der besluttes og hvorfor i Sorø Kommune er vigtig for lokaldemokratiet.
Vi vil give børnefamilier, pendlere, pressen, folk der ikke har transportmuligheder eller er begrænset af psykiske eller fysiske udfordringer mulighed for at se og forholde sig til byrådsmøderne digitalt når, hvor og i det omfang der giver mening for dem.
Derfor vil Socialdemokratiet:

·         Web transmittere byrådsmøderne/kommunalbestyrelsesmøderne, så endnu en mulighed for at deltage aktivt i lokaldemokratiet åbnes.

En attraktiv arbejdsplads.
Kommunen skal som arbejdsplads være attraktiv i forhold til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Der skal noget særligt til, hvis Sorø Kommune skal kunne holde på de dygtigste mennesker.
Socialdemokratiet vil derfor arbejde med:

·         Rekruttering og fastholdelse af personale.

·         Uddannelse og efteruddannelse.

·         En aktiv trivselspolitik – systematiske målinger af trivslen og kulturen på arbejdspladsen

·         Fokus på arbejdsmiljø

Økonomisk ansvarlighed.

Det er en naturlig forudsætning for en kommune i trivsel, at der er orden i økonomien. En sund økonomi giver overblik og overblik giver frihed til at vælge.
Sagt lige ud ad posen – hvis ikke man kan stå på mål for økonomisk ansvarlighed, skal man ikke have den politiske ledelse.

Vi arbejder med betroede midler og vi står til gerne ansvar over for borgerne.
Det ansvar har vi løftet i en menneskealder og har mere end 25 års erfaring som borgmesterbærende parti i Sorø.

Politik kræver hårdt arbejde, både i form af dialog med andre politikere, som man i udgangspunktet ikke er enige med, men også i form af at lave de brede politiske forlig i en kommune som Sorø.
Et åbent lyttende samarbejde som giver sig udslag i fælles prioriterede mål – det tror vi, er opskriften på et Sorø i fortsat fremgang.

Orden i økonomien er et middel, et redskab til at nå målet.

Målet er Velfærd, Tryghed og lige Muligheder.

Socialdemokratiet i Sorø

Formand:
Christian Bjerre Høst
Bendtsens Gård 25
4291  Ruds Vedby
tlf.: 60645020
Mail: cbh@fam-hoest.dk

Presse

Pressemeddelelser
Billeder

rose

Links

Læs mere om

Privatlivspolitik

Cookiepolitik