Ældre- og handicapområdet.

Ældreområdet.

Faglighed: Grundlaget for den gode pleje er en høj faglighed hos det kommunale personale overalt i hjemmeplejen, indenfor hjemmehjælpen, i plejeboliger- og centre samt i borgernes eget hjem.

Tid til relation: Det er vigtigt, at der er den fornødne tid til at udføre plejen og rengøringen, samt, at der i samarbejdssituationerne er tid til en tættere kontakt mellem borgeren og personalet.

Arbejdsvilkår: Det er vigtigt, at der er gode og arbejdsmiljømæssige forhold for personalet, ligesom det er vigtigt, at der fortsat er mulighed for uddannelse på alle organisationens niveauer fra ledelsesplan og til de medarbejdere, der støtter og hjælper borgerne.

Moderne velfærdsteknologi: Socialdemokratiet vil arbejde for, at teknologiske hjælpemidler i højere grad bliver en integreret del af plejen for at, skabe et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte og for at medvirke til, at den enkelte borger bliver så selvhjulpen som muligt.

Vi ønsker at den nuværende vaskeordning tilbageføres, så der fortsat kan vaskes tøj hos borgerne og på plejecentrene. Det betyder at borgeren selv har indflydelse på tøjvasken og for nogle borgeres vedkommende selv kan deltage i den funktion at vaske tøjet. Den tidligere vaskeordning havde stor betydning for borgernes rehabilitering og for den værdighed i ældreplejen, som vi har som et af vore nøgleord.

Modvirke isolation og ensomhed: Vi vil fortsat styrke og understøtte de frivilliges indsats, som sammen med personalets daglige arbejde med at tilbyde gode og inspirerende aktivitetstilbud kan skabe og motivere ældre borgere til at deltage i forskellige aktiviteter. Dette samarbejde mellem de professionelle og de frivillige kræfter vil være til gavn for beboerne. Alle borgere og beboere har behov for adspredelse og socialt samvær. Mange ældre har ikke selv overskud til at holde sig aktive nok i hverdagen, og gode og inspirerende aktiviteter kan modvirke ensomhed og isolation. Derfor er beboerråd, frivillighedskoordinatorfunktionen, Frivillighedscentret, Ældrerådet og Handicaprådet meget vigtige medspillere.  

Socialdemokratiet ønsker en bred vifte af kulturelle aktiviteter, motionsmuligheder, dagcentre og andre tilbud, så både de ældre, som bor i eget hjem og beboere på centrene kan leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.

Handicapområdet.

FN’s handicapkonvention og de bærende principper for dansk handicappolitik er det fundament, som vi tager afsæt i på handi­capområdet.                                                                

Handicapområdet omfatter både børn, unge og voksne med fysiske, psy­kiske, intellektuelle eller sensoriske funktionsnedsættelser

Fællesskab: Fordi en borger har et handicap, er det ikke ensbetydende med, at man ikke har en betydningsfuld og værdifuld rolle at spille i fællesskabet og i samfundet.

For os betyder det, at vi anerkender, at for at alle skal have lige muligheder for at leve et fuldt og værdigt liv, skal en borger nogen gange have kompenserende vilkår og særlig støtte. Og det betyder også, at vi forventer, at alle i fællesskabet og samværet yder det, som de har mulighed for uanset handicap og byder ind med det, som de har mulighed for. 

Tværfaglighed og helhedsorienteret samarbejde: Handicapområdet rækker ind over alle forvaltningsområder i vores kommune lige fra skole og daginstitutionstilbud til jobs og uddannelses­muligheder. Fra sociale tilbud, sundhed, kultur og fritidslivet, transport, boliger og tilgængelighed i bred forstand. Derfor er det altafgørende at der samarbejdes på tværs af forvaltningsområder med både faglighed og helhedsorienteret.

Tilgængelighed: Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for at borgere med funktionsnedsættelser skal have så gode muligheder som muligt for at færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik, rådhus og andre servicefunktioner og kulturelle til­bud, samt have bedre muligheder for adgang til naturen på linje med andre borgere. Indretningen i kommunale bygninger skal i højere grad tilgodese behov hos borgere med fysiske, psykiske, in­tellektuelle og sensoriske funktionsnedsættelser