Image

MILJØPOLITIK

Sorø kommune er et fantastisk natur område – afvekslende og attraktivt og det skal det blive ved med at være.  Kommunen skal gå forrest i kampen for at bevare og forbedre vores natur, klima og hele miljøet.

Bæredygtighed: På det større plan vil vi arbejde på at værne om vores miljø ved at:

  • Fremme og understøtte bæredygtigt byggeri
  • Arbejde for miljørigtige løsninger i den offentlige trafik
  • Nedbringe energiforbruget i vores egen bygningsmasse.
  • Sørge for ressourcer til at følge op på og færdiggøre spildevandsplanen.
  • Støtte brug af alternativ energi fx vindmøller, biogas, solvarme, jordvarme, elbiler m.m.
  • Inddrage interesseorganisationer i et miljøfremmende samarbejde.

Gen-etablering af råstofudvindingsområder:

Vi er et stort råstofudvindingsområde – og vi skal være påpasselige med at områderne efter færdigudvinding reetableres – meget gerne som attraktive naturområder til glæde for kommunens borgere.

Støjforurening:

Hvor natur og trafik mødes skal der i udstrakt grad tages hensyn til natur og mennesker – ikke mindst i forbindelse med støjgener.  I forbindelse med nybyggeri skal også mulige støjgener være et fokusområde og ved eksisterende byggeri skal vi fortsat arbejde med støjdæmpende/reducerende foranstaltninger.

Tilgængelighed og ansvar for at passe på naturen:

Det er vigtigt at mennesker, der færdes i naturen, ved hvordan de passer på den. At der er stier, så man kan færdes – og at man bliver på stierne. At affald afleveres på genbrugsstationerne og ikke dumpes i skov og grøftekanter. Derfor skal vi oplyse om og sikre respekt for naturen, det kan blandt andet ske ved at arbejde med at påvirke adfærd (læs: arbejde med nudging) og gennem oplysningskampagner og særlige events.